Wszyscy pamiętamy zniszczenia spowodowane przez straszliwą powódź, która miała miejsce w 1997 roku, a które dotknęły głównie zachodnią i południową Polskę. Pokazała ona wyraźnie, że nasze dotychczasowe systemy ochrony przeciwpowodziowej były niewystarczająco skuteczne. Spustoszenie, które zostawiła za sobą, pokazało też jak negatywny wpływ mogą mieć takie kataklizmy na ludzi, ekosystem oraz gospodarkę. W dobie zmian klimatycznych, powodzie i podtopienia są coraz częściej występującym zagrożeniem. Realizacja projektów mających na celu ochronę przed powodziami oraz efektywniejszą gospodarkę wodną jest możliwa dzięki wsparciu ze strony Funduszy Europejskich.

Jednym z takich projektów, które zostało zrealizowane dzięki wsparciu unijnemu, jest „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kłodzka”. W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko projekt uzyskał unijne dofinansowanie w wysokości ponad 369 milionów złotych. Inwestycja ta jest integralną częścią Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, który jest finansowany przez Fundusze Europejskie oraz międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak Bank Światowy czy Bank Rozwoju Rady Europy. Projekt ten obejmuje realizację działań mających na celu redukcję ryzyka powodziowego poprzez kontrolowanie stanu wód na Nysie Kłodzkiej i jej dopływach.

Sposób zabezpieczenia przed skutkami powodzi polega m.in. na budowie czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych, które zostały umiejscowione w miejscowościach Krosnowice, Boboszów, Roztoki i Szalejów. Zasada działania tych zbiorników polega na gromadzeniu w nich wody jedynie podczas wezbrań, co pozwala na zatrzymanie jej nadmiaru i stopniowe uwalnianie go do rzeki gdy sytuacja się stabilizuje. Podobny mechanizm działa w największym w Polsce suchym zbiorniku przeciwpowodziowym Racibórz Dolny na rzece Odrze, który również został sfinansowany ze środków unijnych.