W pobliżu końca października, Rada Powiatu Kłodzkiego podjęła decyzję o przyjęciu 50-stronicowego planu naprawczego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej. Ten dokument rozplanowany jest na lata 2023-2025 i dotyczy kluczowych problemów, z którymi zmaga się placówka.

Do najważniejszych wyzwań, które stoją przed ZOZ-em, należy zdecydowanie niedoszacowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia wartości usług medycznych, które świadczy zakład. Dodatkowo, instytucja boryka się z koniecznością wprowadzania narzuconych przez państwo podwyżek płac. Brakuje również funduszy na niezbędne prace modernizacyjne obiektów oraz unowocześnienie sprzętu medycznego.

Program naprawczy ma dwutorowy charakter. Z jednej strony przewiduje poszukiwanie nowych źródeł dochodu. Jako jedno z rozwiązań proponowane jest utworzenie centrum psychiatrii, co pozwoliło by na pozyskanie dodatkowych funduszy w ramach umowy z NFZ. Z drugiej strony program zakłada redukcję kosztów. Wśród proponowanych działań jest m.in. zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który obecnie pochłania kwotę 1,6 mln zł.